Monday, February 11, 2008

Thomas Scholes (Idiot apathy)